Ledenlogin

Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de uitwerking van een nieuwe Europese wetgeving. Het is goed om als kerkelijke gemeente voorzichtig om te gaan met persoonsgegevens van gemeenteleden. De kerkenraad bewaart en gebruikt persoonsgegevens. Hiervan wil zij verantwoording afleggen en toestemming vragen aan u als gemeentelid.

Hoe worden de persoonsgegevens bewaard?
De persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen in Scipio (Online), registratiesysteem (CRM) voor kerkelijk ledenadministratie. De gegevens worden extern bewaard in een beveiligde omgeving. De doop- en huwelijksboeken worden handmatig bijgehouden. De scriba houdt de ledenadministratie bij.

Welke gegevens worden bewaard?
Naam: doop- roep- en achternaam
Adres: straat, postcode en woonplaats
Data: van geboorte, doop, belijdenis, huwelijk, overlijden, herkomst of vertrek en huisbezoek
Geslacht
Telefoon: vaste en/of mobiele nummers
E-mailadres: niet opgevraagd wel opgeslagen na mailverkeer.

Hoe worden gegevens gebruikt?
Vanuit het registratiesysteem zijn persoonsgegevens opvraagbaar. De gegevens worden
gebruikt voor de eigen kerkelijke gemeente. Niet voor andere (commerciële) doeleinden.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
• Gemeentegids wordt verspreid onder alle gemeenteleden en oud-predikanten.
• Kerkblad Gomarus wordt verspreid onder alle leden van de Classis-Middelburg.
• Het Bureau voor Kerkelijk Dienstverlening ontvangt gegevens die verwerkt worden in het Kerkelijk Jaarboek betreffende leidinggevenden en bestuursleden verenigingen en functies kerkenraad. Het Jaarboek wordt verspreid onder het geheel van onze gemeenten.
• Ledenlijst voor huisbezoeken wordt verspreid onder kerkenraadsleden.
• Ledenlijst met verjaardagen wordt verspreid onder kerkenraadsleden en bestuursleden van kerkelijke verenigingen.
• Ledenlijst met adressen wordt gedeeld met administratie kerkblad Gomarus.
• Ledenlijst met adressen is opvraagbaar door besturen verenigingen i.v.m. speciale acties.
• Ledenlijsten met data huwelijksjubilea worden verspreid onder kerkenraadsleden.
• Ledenlijst kinderen 0-4 jarigen wordt gedeeld met de Jhr. Versluijsschool.
• Lijst met data overlijden van echtgenoot of kind wordt verspreid onder kerkenraadsleden.
• Catechisantenlijst wordt verspreid onder alle gemeenteleden.
• Jaaroverzicht ledenadministratie wordt toegevoegd aan het jaarverslag en bewaard met de notulen van de mansledenvergaderingen.
• Formulieren, als attestatie, doopbewijs en bewijs van lidmaatschap, worden bij vertrek overhandigd of verstuurd naar de toekomstige kerkelijke gemeente.
• Namen en adressen van plus-55 jarigen worden verstrekt voor ouderenreis.
• Mailadressen verstrekt voor uitnodigen bijwonen kerkdiensten via Kerktijd.nl worden gebruikt zolang het programma actief is.

Toestemming
De kerkenraad gaat er vanuit dat u stilzwijgend toestemming verleent uw persoonsgegevens te bewaren en te gebruiken op de aangegeven wijze. U kunt als gemeentelid aangeven welke persoonsgegevens niet opgeslagen of verspreid mogen worden. Een melding bij de scriba is voldoende.

Website
Op de website van onze gemeente staat de verantwoording weergegeven in de beveiligde omgeving. Hiervoor zijn inloggegevens nodig.

Gemeentegids
De ledenlijst bevindt zich achterin de gemeentegids en is vanwege een beroep op de privacy-wetgeving niet compleet.